Hazard v Chropyni - Co je pravda, nepravda a názorová manipulace?

8. 02. 2017 3:12:00
V Chropyni to pěkně vře. Lidé se bouří kvůli nové herně a chtějí hazard zakázat. Radní naopak hazard podporují a hledají argumenty proti zákazu. Jsou však tyto argumenty pravdivé? Nebo se jedná o vychytralou názorovou manipulaci?

Otevřený dopis pro zastupitele a občany města Chropyně.

Rozporuplná tvrzení o hazardu – pravda nebo fikce? Aneb narovnání mylně podávaných informací ve vztahu k hazardu v Chropyni

article_photo

Vážení zastupitelé a občané města Chropyně. Jako občan, delší dobu sledující vývoj kolem hazardu v našem městě, bych si dovolil zveřejnit svůj názor na některé zavádějící či matoucí výroky, kterými se to v poslední době v médiích i mimo ně jen hemží. Tedy přímo k věci....

. . . . . . . . . .

Provoz heren je legitimní způsob podnikání. Nelze zasahovat do práv provozovatele herny a omezovat jeho činnost.

V případě, že v souvislosti s podnikatelskou činností vznikají škody, dochází v přímé či nepřímé souvislosti s touto podnikatelskou činností ke škodám, nebo je obecně důvodný předpoklad, že tyto škody na majetku či zdraví mohou nastat, umožňuje současně platná legislativa (a nejen v případě hazardu ale i jiných činností) tuto činnost regulovat, zakázat či jinak postihovat. Lze uplatnit i formu předběžné opatrnosti, zejména v případě provozu takových zařízení, které v místě samém i okolí jsou dlouhodobě a prokazatelně spojena s vyšší mírou kriminality. Stačí pro příklad srovnat provoz pekárny či cukrárny a na druhé straně provoz herny. Rozdíly jsou jasně patrné.

Každý má právo svobodně se rozhodnout, zda-li bude nebo nebude v herně hrát a bere na vlastní zodpovědnost rizika s tím spojená.

V principu je toto tvrzení správné, nicméně platí snad jen úplně v počátku „kariéry“ hazardního hráče. Vzhledem k časté patologické závislosti hráčů lze jen velmi obtížně mluvit o svobodné vůli. Zejména, pokud hráči nedokážou svou hráčskou vášeň zvládat a velmi těžko se jejich patologická závislost léčí. Jejich vůle je „svázána“ závislostí a proto tvrzení, že každý z nich může kdykoli přestat hrát, je také mylné.

Statistiky neprokázaly v Chropyni nárůst kriminality v přímé souvislosti s provozem heren.

Oficiální statistiky jsou jedna věc, druhá věc je skutečný počet přestupků a trestných činů, které přímo či přeneseně s provozem heren a závislostí hráčů souvisí. Ne každý drobný přestupek či trestný čin je po jeho spáchání nahlášen a řešen. Lze se domnívat i na základě zkušeností kriminalistů a preventistů v jiných městech, že ve skutečnosti je hlášeny cca každý desátý přečin. Ne každý se rád chlubí tím, že se stal obětí nějaké nepříjemné situace, mnozí považují řešení drobných přestupků složkami policie za zbytečné, jelikož často šetření nemusí skončit jasným výsledku, například z důvodu nedostatku důkazů či strachu vypovídat ze strany svědků. Pokud tedy herny negenerují problémy (všeobecně – jak v rámci kriminality, tak sociálních věcech), proč tedy v okolních obcích jejich provoz plošně zakázali nebo alespoň regulovali?

Peníze z hazardu plynou do rozpočtu města a jsou využity na financování sportovní činnosti mládeže.

Finanční prostředky z hazardu se v rozpočtu města rozpustí. Nelze tvrdit, že zrovna tato část peněz pochází z hazardu či jiných daňových příjmů. Stejně tak by mohl kdokoli tvrdit, že peníze z hazardu jsou určeny na opravu chodníků, výsadbu zeleně, rekonstrukci domu pro seniory a podobně. Tato a podobná tvrzení jsou čistě alibistická a lze je v kontextu Chropyně považovat spíše za názorovou manipulaci s občany.

Problematiku hazardu řeší nový zákon platný od ledna tohoto roku. Počkáme do konce roku, jak se situace vyvine a následně zhodnotíme případné další kroky.

Jedná se opět o čistě alibistické rozhodnutí, které vyhovuje těm zastupitelům, kteří nechtějí či se nemohou v otázce regulace či zákazu hazardu sami rozhodnout. Již zkušenosti z minulého roku jasně ukázali, že spoléhat se na nově chystaný zákon je chybou. Díky tomu, že bylo vydání obecně závazné vyhlášky a řešení hazardu odsouváno s odkazem na „spásné“ účinky nově chystaného zákona, došlo ke konci roku k přesunu herny z Kroměříže do prostorů bývalé herny Kulička.

Dále je již nyní patrné, že aplikace současně platné legislativy v rámci hazardu, bude narážet na nejeden problém. Ukázalo se, že nedokonalá znalost nově chystaného zákona a zejména jeho přechodných ustanovení byla tím důvodem, který provoz nové herny v Chropyni umožnil. V tomto úhlu pohledu tedy další odsouvání řešení otázky hazardu v naší obci lze považovat jen za projev osobní neschopnosti zastupitelů přijmout zodpovědnost za rozhodnutí v tak důležité otázce, jakou hazard bezesporu je.

Přijetím obecně závazné vyhlášky zakazující hazard se město vystavuje riziku právního a finančního postihu ze strany provozovatele herny.

Regulovat či zakázat technickou hru a bingo, tak jak je uvedeno v návrhu obecně závazné vyhlášky, lze přímo s využitím znění nově platného zákona o hazardních hrách (zákon č. 186/2016 Sb.) případně po vzoru jiných obcí a měst na základě zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) s odkazem na Nález č. 293/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu. V jednom ani druhém případě, pokud samozřejmě obec není s provozovateli smluvně vázána, nehrozí obci riziko finančního postihu ze strany provozovatele herny. I zde totiž platí jednoduché pravidlo. Každý, zejména podnikatel, by měl být sám z vlastní vůle seznámen se zákony a normami, které mohou mít na provoz jeho živnosti a podnikání dopad. Je tedy nadmíru jasné, že provozovatel herny si musí z podstaty věci být vědom rizika, které na základě platné legislativy, zákonů a jejich aplikace podstupuje. Možnost regulace hazardu ze strany obcí je ukotvena přímo v konkrétních částech zákona č. 186/2016 Sb a neznalost zákona jak se říká neomlouvá.

Schválení obecně závazné vyhlášky v obsahové formě, jako ve své důvodové zprávě doporučuje paní starostkou Ing.Věra Sigmundová, zajistí možnost efektivní regulace hazardu v naší obci.

PZN: Předkládané materiály k projednávání vč.důvodových zpráv jsou ke stažení zde: http://www.muchropyne.cz/obcan/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/16-zasedani/
(jedná se o protinávrh koalice, která zákaz hazardu nepodporuje)

Pokud by byla tato obecně závazná vyhláška schválena dle doporučení navrhovatelky, nejednalo by se o regulaci hazardu, ale de-facto o vyhlášku umisťující provozovny heren a herní zařízení na konkrétní místa v obci. Tedy o povolení hazardu s nastavenými omezujícími limity. Po prostudování textů důvodové zprávy předložené navrhovatelkou lze říci, že tyto obsahově kopírují již nyní platnou legislativu a obsahují jen nevýznamné omezení nad rámec již nyní platné regulativy zákona (mimo přechodná ustanovení zákona) a to omezení provozní doby o pouhou jednu hodinu, tedy o 60minut a závazek, že město bude povolení k provozu heren a herních zařízení vydávat a to i opakovaně pouze na dobu jednoho roku.

Předkladatelka textu (zřejmě náhodou) opomněla v závěru své zprávy dodat, že takto navržená vyhláška by ale z hlediska její aplikaci v případě snahy o nepovolení či neprodloužení provozu herny (v taxativně vyjmenovaných lokalitách), velmi ztěžovala proces obhajoby rozhodnutí ve prospěch zamítnutí žádosti o umístění herny či o prodloužení platnosti povolení herny a mohla tak vystavit obec riziku právního postihu. Město totiž v povolovacím procesu nemůže bez udání jasných a průkazných důvodů povolení k provozu herny zamítnout, zvláště když si samo odsouhlasí vyhlášku, která provoz heren za splnění legislativních podmínek umožňuje. A na to je třeba klást velký důraz. Je škoda, že tuto podstatnou věc předkladatelka do důvodové zprávy neuvedla a více ji nerozvedla.

Slovo závěrem

Osobně podporuji a souhlasím s myšlenkou plošného zákazu hazardu (technické hry a binga) v Chropyni, tak jak je navržena ze strany zastupitele pana Mgr.Michala Vlasatého a považuji další zbytečné odsunování řešení tohoto problému za alibistické hrátky, které do komunální politiky našeho města nepatří!

Závěrem bych chtěl dodat, že si velmi cením práce všech našich zastupitelů. Jsem si vědom jejich odpovědnosti a časové náročnosti funkcí které vykonávají. Důvěřuji jejich znalostem, zkušenostem a objektivnímu profesnímu nadhledu (aspoň některým - pzn.autora). Přesto všechno však považuji za důležité podělit se o tyto mé osobní postřehy a důležité informace k tématu hazardu se všemi zastupiteli a občany našeho města i touto formou.

Přijďte na veřejné zasedání zastupitelstva a podělte se o svůj názor!!

Ve čtvrtek 9.2.2017 v 17:00 hod - Městské kulturní středisko v Chropyni

Věřím, že text tohoto otevřeného dopisu povede k hlubšímu zamyšlení a lepšímu rozhodování na veřejném zasedání zastupitelstva města Chropyně ve čtvrtek 9.února 2017 v Městském kulturním středisku Chropyně, kam bych touto formou rád pozval všechny občany, kterým stejně jako mě není lhostejné dění kolem sebe a dění na radnici.

V Chropyni dne 7.2.2017

Michal Pospíšil
předseda spolku Lužňáci, z.s.

Autor: Michal Pospíšil | středa 8.2.2017 3:12 | karma článku: 11.67 | přečteno: 869x

Další články blogera

Michal Pospíšil

Čeho se zastupitelé v Chropyni bojí?

Štěrkopísek se stal strašákem, kterého se bojí početná část zastupitelů Chropyně. Zřejmě proto se rozhodli vykašlat na výsledek referenda a raději budou dál vyčkávat. Jejich taktika se jim zatím vyplácí.

9.1.2018 v 17:23 | Karma článku: 21.21 | Přečteno: 931 | Diskuse

Michal Pospíšil

Občané Chropyně by měli vědět, co se ve městě děje a co se chystá!

Zapojit se do rozhodování o důležitých stavbách a navrhnout jiné řešení, je v Chropyni obtížné. Zdá se, že radnice bere připomínky občanů spíše jako přítěž. Pravdu má přece ten, kdo byl zvolen. Nikoli běžný občan.

5.12.2017 v 21:21 | Karma článku: 26.31 | Přečteno: 1871 | Diskuse

Michal Pospíšil

Těžbu štěrkopísku v Chropyni může zastavit referendum

Boj o zastavení těžby štěrkopísku v Chropyni dál pokračuje. Odpůrci těžby prosadili nové veřejné projednávání. O těžbě štěrkopísku rozhodne referendum.

31.3.2017 v 15:30 | Karma článku: 13.86 | Přečteno: 414 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Bedřich Dvořák

Ministryně financí nabádá města: Jestli vám chybí peníze, zdražte lidem daň z nemovitosti

Paní ministryně asi nerozumí politice. Takové věci si může myslet,prověřovat a počítat,ale nesmí s tím vylézat ven.Být na místě Andreje Babiše,tak ji pošlu zpátky do normálního světa..I šlamastiku s EET zavinila ona.

15.6.2019 v 23:07 | Karma článku: 37.41 | Přečteno: 3870 | Diskuse

Vašek Peričevič

Kauza: Petr Kramný - "vrah" promluvil.....

Naprosto chladný, neprojevující sebemenší emoce, zcela bezcitný a zejména chladnokrevný, tak popisují média Petra Kramného.

14.6.2019 v 15:13 | Karma článku: 32.60 | Přečteno: 5411 | Diskuse

Bedřich Dvořák

V Česku přibude milion nových důchodců, stát čeká nepříjemné přiznání

To jsou věci. Proč platíme takové výzkumníky ? Nežijí na jiné planetě ?Stárnutí obyvatelstva v určité zemi je dávno předvídaná věc. Proto se i na celém světě promýšlejí nová opatření,jak to vyřešit.

14.6.2019 v 14:55 | Karma článku: 13.70 | Přečteno: 754 | Diskuse

Mgr. Richard Andrle, Mba

Proč pomáhat ostatním ? věčná otázka.

Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského se pustilo do dalšího projektu ADOPCE SÝRIE, který navazuje na stávající aktivity této neziskové organizace. Říká předseda spolku Mgr. Richard Andrle.

14.6.2019 v 9:17 | Karma článku: 5.28 | Přečteno: 169 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Stačilo pouhých 29 pracovních dní v Bruselu a je to tady ?

Dnes se všude objevil neautorizovaný český překlad známé auditorské zprávy od Evropské komise. Zarazili mne dvě věci. Rozsah auditovaných skutečností a minimální čas ,který byl pro zpracování použit.

13.6.2019 v 12:55 | Karma článku: 44.88 | Přečteno: 9684 | Diskuse
Počet článků 8 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 816

Grafik, designer a programátor, který se věnuje publicistice, ochraně životního prostředí, krajinné ekologii a westernu. Autor projektu Lužní lesy.

Najdete na iDNES.cz