Hazard v Chropyni, nová herna a přístup města k výherním automatům

13. 01. 2017 0:00:00
Novou hernu lidé v Chropyni nechtějí. Radnice přesto umožnila otevřít další hernu v těsné sousedství dětského hřiště. Ostrá slova kritiky se valí na vedení města. Dává radnice přednost penězům před klidem a bezpečností na ulicích?

Otevření nové herny s výherními automaty a elektronickou ruletou vyvolalo mezi občany našeho města vášnivé debaty. V hospodách i na Facebooku se čile diskutuje o přístupu města k hazardu, o nevhodnosti umístění herny uprostřed sídliště v sousedství dětského hřiště, o gemblerství, negativních dopadech heren na sociální prostředí hráčů, jejich rodin, obyvatel okolních domů a nárůstu kriminality. Na vedení města začala padat ostrá slova kritiky, jak že je možné, že tato nová herna v našem městě vůbec vznikla? Velkou nevoli vzbudily také velké reklamní billboardy umístěné v Kojetíně a Kroměříži, které do nové herny s nonstop provozem lákají.

Pokusím se v několika krátkých odstavcích shrnout základní fakta o problematice hazardu, povolování heren a přiblížit nedávnou historii pokusů hazard v Chropyni zakázat či alespoň omezit.

Nová herna Joker je umístěna v prostorách bývalé herny Kulička (pizzerie Porto) v budově původně sloužící jako výměníková stanice pro chropyňské sídliště. Ona vlastně není až tak nová. Jen se přestěhovala co by jedna z největších heren z Kroměříže. V Kroměříži je totiž hazard omezen stejně jako v Kojetíně zakázán veřejnou vyhláškou. Pokud herně vyprší povolení a město v jehož obvodu byla herna provozována s prodloužením platnosti nesouhlasí, je běžnou praxí, že se taková herna přemístí na jiné lukrativní místo – do jiného města - kde hazard není zakázán.

Vzhledem k omezení či úplnému zákazu hazardu v sousedním Kojetíně, Kroměříži a několika dalších městech neuniklo zrakům pozorného občana, že se fungující herny v Chropyni staly magnetem přitahujícím pochybné existence a gemblery právě z těchto destinací. Spolu s nimi se do našeho města přesunulo i to, kvůli čemu byl provoz podobných heren v jiných městech zakázán. Sociální a finanční problémy hráčů, jejich rodin, rušení nočního klidu a zvýšení kriminality.

Herny jsou v našem městě v současnosti tři. V budově nonstop baru Mix, v restauraci Racek a nyní nově i na sídlišti co by herna Joker.

Omezení hazardu se v Chropyni na půdě zastupitelstva diskutuje již druhé volební období. O jeho zákaz usiloval před několika lety zastupitel Ing. Kroupa, dlouhodobě tuto myšlenku podporuje pan zastupitel Charvát a o zákaz či omezení hazardu usiloval také Ing. Krejčíř. V roce 2015 dokonce padl návrh na vypsání referenda k této otázce. Na několika posledních jednáních Zastupitelstva města Chropyně v roce 2016 tuto myšlenku zákazu hazardu nejvíce prosazoval zastupitel Mgr. Vlasatý, který ostatní zastupitele důrazně varoval před možným přesunem heren a před souvisejícími hrozbami a sociálně patologickými jevy, které by se mohly velmi negativně projevit v oblasti zhoršení bezpečnosti občanů Chropyně. Mgr. Vlasatého v souvislosti se zákazem hazardu podpořili i další zastupitelé a to Mgr. Štěpánek, Ing. Macháček, paní Supová, Mgr. Bajgar. Ze současné koalice to byli pouze Mgr. Kalinec a pan Charvát, kteří rovněž vyjádřili podporu zákazu hazardu, co se týče Rady města, tak její členové si dlouhodobě trvají na ponechání heren v Chropyni. V každém hlasování Zastupitelstva města ohledně zákazu heren, tak chyběl jeden či dva hlasy, kvůli kterým návrhy neprošly. Všechny snahy o regulaci výherních a hracích automatů tak skončili neúspěchem. Buď nebylo dostatek objektivních informací k rozhodnutí, nebo argumentovali, že jim byly podklady pro jednání předloženy příliš pozdě, případně chyběl jeden či více hlasů od těch, kteří na zasedání zastupitelstva chyběli, nebo se raději politicky zdrželi hlasování.

Alibismus a koaliční dohoda, kterou zastupitelé zarputile odmítá zveřejnit, byť tvrdí, že neobsahuje žádné tajné informace (pro doplnění – toto volební období je to poprvé v novodobé historii města, kdy byla vůbec písemná koaliční dohoda sepsána a to na popud současné starostky Ing. Sigmundové), vnáší do atmosféry každého jednání o trochu více tajemna. Regulaci hazardu v našem městě také do jisté míry brání fakt, že jsou daně z provozu hracích automatů významným příjmem do rozpočtu města. Za rok 2015 to bylo 1.333.130 Kč a v roce 2016 vynesly obci herní automaty 1.402.880 Kč.

Přitom srovnatelnou částku by město mohlo ušetřit na výdajích na předražené investiční akce, zbytečné soudní žaloby a uvážlivějším investováním do majetku a infrastruktury. Stačí vzpomenout slavnou kompostárnu, nazývanou též dotační černou dírou, nemalé náklady na provoz RESO kde se zastupitelstvo brání úsporám v řádech statisíců korun ročně a přitom by stačilo pouze vyměnit svozovou firmu, tedy využít lepších podmínek na trhu, dále studii protipovodňových opatření za milion korun a schválenou opravu šestimetrového mostku pro pěší přes mlýnský náhon v ulici E. Filly za více než půl milionu korun. Až to vypadá, jako by automaty městu vydělávali na zaplacení chyb a přešlapů. A že jich za poslední tři roky nebylo málo (povolení těžby štěrkopísku, chystané spuštění spalovny, nevýhodný prodej pozemků bývalých lázní, atd.).

Otázkou zůstává, zda tyto příjmy městu vyváží negativní dopady provozu heren v podobě sociálních problémů, narušování pořádku, rušení nočního klidu, snížení bezpečnosti a zvýšení kriminality. Ve světle těchto skutečností může leckomu nedávný výrok jednoho ze zastupitelů, že peníze z hazardu mohou pomoci financovat sportovní činnost mládeže, připadat jako naprosto šokující. Příjem z automatů co by významnou položku rozpočtu města obhajuje i paní starostka Ing. Věra Sigmundová. Zastupitel Ing. Blažek se naopak staví do pozice skutečného patriota a vizionáře, když veřejně několikrát prohlásil, že ruku pro zákaz hazardu nezvedne. Své rozhodnutí, které je dle jeho slov neměnné, zdůvodnil tím, že v historii nikdy žádná prohibice nesplnila svůj účel, naopak by mohla vést ke vzniku nových nelegálních heren. A proto z principu hlasovat pro omezení hazardu nebude. Obdobně se k problematice regulace hazardu v Chropyni staví evidentně i někteří další zastupitelé, kteří se raději místo vyjádření svého osobního názoru hlasování zdržují a svá rozhodnutí odůvodňují nedostatkem podkladů, informací či nutností zpracovat nejdříve studii, jaký dopad by mohla regulace hazardu na rozpočet města mít.

Smutné je, že se za celou dobu od roku 2013 až doteď nikdo nedotázal na názor občanů. Boj o regulaci či zákaz hazardu v našem městě stále probíhá. A je bohužel pořád nerozhodný. Není vítěze, ani poražených. Klasická válka dvou stran, při které se zapomíná na civilní oběti, tedy ty, na které negativní vlivy spojené s provozem obdobných zařízení nejvíce dopadají. Nemalý počet lidí závislých na automatech, jejich rodiny a občany, kteří v blízkosti heren žijí a rádi by raději viděli město jako poklidné místo k životu, namísto obav o vlastní bezpečnost, bezpečí svých blízké a malých děti, kteří všichni se v okolí těchto podniků denně pohybují.

Jak může město hazardní hry regulovat a proč vznikla nová herna na sídlišti?

Podle nového zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, který platí od 1.ledna 2017, rozhodují o umístění herních prostor ve svém obvodu samotná města a obce. Případné povolení či nepovolení herny tedy nově rozhodne městský úřad, na rozdíl od předešlé právní úpravy, kdy většinou rozhodovalo ministerstvo a obce byly jen účastníky tohoto povolovacího řízení prakticky bez možnosti se umístění herny bránit.

Provoz heren zákon o hazardních hrách zpřísňuje. Nově může být herna provozována pouze ve stavebně oddělených prostorech, nesmí být spojena s barem – tedy není možné aby hráčům bylo nabízeno jakékoli občerstvení, nápoje či jiné výhody a nesmí být v provozu v době od 3 hodin v noci do 10 hodin ráno. Tedy konec nonstop heren.

Proč je tedy nová herna Joker otevřena nonstop, proč nabízí bar s občerstvením a proč je v rozporu s novým zákonem nad venkovním vstupem označena reklamou? Odpověď je jednoduchá. Povolení k provozu byla herně udělena těsně před koncem roku, tedy ještě podle starého zákona a starých podmínek. Na nové podmínky bude muset přejít až po vypršení nyní platného povolení, tedy za jeden kalendářní rok. Po tu dobu bude v provozu 24hodin den co den, tedy nepřetržitě. A nepřetržitě bude narůstat cifra, která formou daní přistane v rozpočtu města. Jeden a půl milionu je přece hezké kapesné, nebo ne?

Podle starého i nového zákona může obec hazardní hry regulovat nebo zakázat. A to formou obecně závazné vyhlášky. Oba zákony i výklad jejich právní úpravy včetně metodického pokynu ministerstva vnitra dávají jasný návod, jakým způsobem může obec tuto vyhlášku připravit. Jsou pořádány semináře a problematika byla a je často odborně diskutována a prezentována právníky i stanovisky ministerstva. Přesto byla poslední snaha o omezení hazardu na posledním zasedání zastupitelstva 19.prosince 2016 smetena ze stolu. A důvod? Jelikož už nelze otevření nové herny zabránit, a nyní provozovaným automatům vyprší povolení nejdříve za rok, nemá smysl vydávat novou vyhlášku. Počká se, až vyprší platnost povolení k provozu heren a nové se pak dál povolovat nebudou. Na současně platná povolení je prý chystaná obecní vyhláška krátká. Tento závěr paní starostky přesvědčil i předkladatele návrhu vyhlášky, pana Mgr.Vlasatého. A tím celá debata o hazardu a jeho regulaci skončila.

Tento názor je ale naprosto chybný. Přestože má velká část automatů a heren platné povolení k provozu, jak starý zákon o loteriích tak nový platný zákon o hazardních hrách jasně stanoví, že v případě vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci či zákazu hazardních her, jsou v případě rozporu podmínek provozu s touto vyhláškou, byť byla vydána po datu nabytí platnosti provozování herny, povinny orgány, které toto povolení vydali, toto vydané povolení zrušit a to i před datem ukončení jejich platnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatelé museli znění zákona znát a být si vědomi této pro ně nepříjemné možnosti, nehrozí městu, které by takovou vyhlášku vydalo, finanční postih ani platba odškodného, což potvrzuje nejeden právní výklad, rozsudek i metodický pokyn ze strany ministerstva.

Jak to tak vypadá, v Chropyni asi není mezi zastupiteli politická vůle rozhodnout o zákazu či omezení výherních automatů. Přestože jsou právní možnosti kterými lze problematiku hazardu v našem městě řešit, nehledají se možnosti a způsoby, ale důvody proč tuto otázku, která trápí nemalou část občanů, donekonečna odkládat a čekat, že se situace nějak „zázračně“ vyřeší sama.

Na to jsme si ale už v Chropyni zvykli. Je to běžná praxe zejména posledního zvoleného zastupitelstva, samozřejmě až na světlé výjimky několika málo zastupitelů, kteří si na politiky na rozdíl od jiných nehrají, ale snaží se skutečně vyjít vstříc občanům a pracovat ne pro ekonomiku a finanční zisky, ale pro budoucnost města a všech občanů, kteří tu žijí.

Rada na závěr

Rada na závěr. Pokud se má otázka hazardu jednou provždy vyřešit, je třeba aby zastupitelé nevycházeli jen ze svých osobních dojmů a představ o správnosti toho či jiného řešení. Ze strany občanů je nezbytné, aby dali na herny a provozování automatů najevo svůj názor, a to nejlépe tak, že se osobně přijdou zeptat zvolených zastupitelů na dalším veřejném zasedání zastupitelstva v březnu, proč je tak složité otázku hazardu, přes všechny jasné a objektivní negativa která hazard přináší, v našem městě řešit?

Názor nás – voličů – by neměl být politikům lhostejný. Pokud se ale budeme spoléhat na ostatní a sami nic neuděláme – po vzoru „však on to někdo řekne na zastupitelstvu za nás“, neozveme se a budeme nadále jen znepokojeně brblat, těžko něčeho proti vůli radnice dosáhneme. Vyčítat si to pak musíme sami. Svalovat vinu na ostatní by pak bylo opravdu velmi žalostné.

Autor: Michal Pospíšil | pátek 13.1.2017 0:00 | karma článku: 23.94 | přečteno: 1367x

Další články blogera

Michal Pospíšil

Čeho se zastupitelé v Chropyni bojí?

Štěrkopísek se stal strašákem, kterého se bojí početná část zastupitelů Chropyně. Zřejmě proto se rozhodli vykašlat na výsledek referenda a raději budou dál vyčkávat. Jejich taktika se jim zatím vyplácí.

9.1.2018 v 17:23 | Karma článku: 21.21 | Přečteno: 931 | Diskuse

Michal Pospíšil

Občané Chropyně by měli vědět, co se ve městě děje a co se chystá!

Zapojit se do rozhodování o důležitých stavbách a navrhnout jiné řešení, je v Chropyni obtížné. Zdá se, že radnice bere připomínky občanů spíše jako přítěž. Pravdu má přece ten, kdo byl zvolen. Nikoli běžný občan.

5.12.2017 v 21:21 | Karma článku: 26.31 | Přečteno: 1871 | Diskuse

Michal Pospíšil

Těžbu štěrkopísku v Chropyni může zastavit referendum

Boj o zastavení těžby štěrkopísku v Chropyni dál pokračuje. Odpůrci těžby prosadili nové veřejné projednávání. O těžbě štěrkopísku rozhodne referendum.

31.3.2017 v 15:30 | Karma článku: 13.86 | Přečteno: 414 | Diskuse

Michal Pospíšil

Hazard v Chropyni - Co je pravda, nepravda a názorová manipulace?

V Chropyni to pěkně vře. Lidé se bouří kvůli nové herně a chtějí hazard zakázat. Radní naopak hazard podporují a hledají argumenty proti zákazu. Jsou však tyto argumenty pravdivé? Nebo se jedná o vychytralou názorovou manipulaci?

8.2.2017 v 3:12 | Karma článku: 11.67 | Přečteno: 869 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Bedřich Dvořák

Ministryně financí nabádá města: Jestli vám chybí peníze, zdražte lidem daň z nemovitosti

Paní ministryně asi nerozumí politice. Takové věci si může myslet,prověřovat a počítat,ale nesmí s tím vylézat ven.Být na místě Andreje Babiše,tak ji pošlu zpátky do normálního světa..I šlamastiku s EET zavinila ona.

15.6.2019 v 23:07 | Karma článku: 37.41 | Přečteno: 3870 | Diskuse

Vašek Peričevič

Kauza: Petr Kramný - "vrah" promluvil.....

Naprosto chladný, neprojevující sebemenší emoce, zcela bezcitný a zejména chladnokrevný, tak popisují média Petra Kramného.

14.6.2019 v 15:13 | Karma článku: 32.60 | Přečteno: 5411 | Diskuse

Bedřich Dvořák

V Česku přibude milion nových důchodců, stát čeká nepříjemné přiznání

To jsou věci. Proč platíme takové výzkumníky ? Nežijí na jiné planetě ?Stárnutí obyvatelstva v určité zemi je dávno předvídaná věc. Proto se i na celém světě promýšlejí nová opatření,jak to vyřešit.

14.6.2019 v 14:55 | Karma článku: 13.70 | Přečteno: 754 | Diskuse

Mgr. Richard Andrle, Mba

Proč pomáhat ostatním ? věčná otázka.

Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského se pustilo do dalšího projektu ADOPCE SÝRIE, který navazuje na stávající aktivity této neziskové organizace. Říká předseda spolku Mgr. Richard Andrle.

14.6.2019 v 9:17 | Karma článku: 5.28 | Přečteno: 169 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Stačilo pouhých 29 pracovních dní v Bruselu a je to tady ?

Dnes se všude objevil neautorizovaný český překlad známé auditorské zprávy od Evropské komise. Zarazili mne dvě věci. Rozsah auditovaných skutečností a minimální čas ,který byl pro zpracování použit.

13.6.2019 v 12:55 | Karma článku: 44.88 | Přečteno: 9684 | Diskuse
Počet článků 8 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 816

Grafik, designer a programátor, který se věnuje publicistice, ochraně životního prostředí, krajinné ekologii a westernu. Autor projektu Lužní lesy.

Najdete na iDNES.cz